Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky

společnosti Řeznictví JANUS, s.r.o.,

se sídlem Hlučínská 4, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 26869071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 40 900; dále jen společnost podle § 1751 občanského zákoníku

I. PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej výrobků společnosti, který je činěn na objednávku a obecné podmínky upravují zejména objednání zboží, akceptaci objednávky, okamžik uzavření kupní smlouvy, podmínky množství a ceny dodávaného zboží, převzetí zboží a jeho kontrolu při převzetí kupujícím, zaplacení kupní ceny a oprávnění prodávajícího požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny před vlastním dodáním zboží a další.

2. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, akceptuje jejich závaznost pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícím se vždy rozumí společnost Řeznictví JANUS, s.r.o., kupujícím je ta fyzická nebo právnická osoba, která objednávku odešle.

II. OBJEDNÁVKA, AKCEPTACE (potvrzení objednávky), lhůty pro učiněné objednávky ve vztahu k dodání zboží

1. Společnost na svých webových stránkách www.reznictvijanus.cz nabízí prodej svých výrobků, kterými jsou potraviny určené k okamžité spotřebě, případně ke spotřebě uvedené na obalu jako datum spotřeby, či trvanlivosti. Pečené speciality, obložené mísy a chlebíčky jsou vždy určeny k okamžité spotřebě.

2. Prodávaný sortiment výrobků při prodeji na objednávku je uváděn na webových stránkách společnosti, a to včetně druhu výrobku, ceny za jednotku výrobku s uvedením této jednotky, dále obvyklá hmotnost u těch výrobků, u kterých je to s ohledem na jejich podobu běžné, tedy tam, kde se jedná o celé kusy (celá kuřata, krůty, selata) nebo tam, kde jde o jednotlivou samostatně prodávanou část potravinářského výrobku (např. celá vepřová kýta a podobně). U toho kterého nabízeného výrobku je uvedená i cena, za kterou je výrobek nabízen k prodeji ke dni učinění objednávky.

3. Tyto informace o prodávaných produktech jsou sděleními prodávajícího pro neurčitý okruh kupujících, kteří mohou na základě těchto informací učinit nabídku na uzavření kupní smlouvy, dále jen objednávku.

Objednávku lze učinit prostřednictvím zřízeného objednávkového elektronického systému společnosti, který je volně dostupný na webových stránkách prodávajícího www.reznictvijanus.cz, nebo telefonicky na číslech zveřejněných na webových stránkách prodávajícího. Prostřednictvím objednávkového systému si kupující vybere nabízené výrobky v nabízeném druhu a množství a ceně, za kterou se výrobky v době objednávky nabízejí k prodeji a prostřednictvím uložením zboží do košíku v rámci objednávkového systému nekončí objednání zboží a vyplní požadované údaje vedoucí k identifikaci kupujícího a uvede emailové a telefonní spojení. Při učinění objednávky telefonicky kupující sdělí prodávajícímu požadované výrobky s nimiž se předem na webových stránkách seznámil, resp. co se druhu a ceny toho kterého výrobku týče, a jejich požadované množství, a dále sdělí prodávajícímu požadované údaje vedoucí k identifikaci kupujícího a uvede telefonní spojení. Prodávající poté zadá telefonicky přijatou objednávku do objednávkového systému a zákazníka vyrozumí formou SMS o přijetí objednávky, přičemž tímto okamžikem došlo k uzavření kupní smlouvy. Před uskutečněním telefonické objednávky je kupující povinen se seznámit s obsahem obchodních podmínek, přičemž učiněním telefonické objednávky s obsahem obchodních podmínek souhlasí. 

Objednávkový systém vyrozumí emailem kupujícího o přijetí objednávky ke zpracování, přičemž toto přijetí objednávky ke zpracování není okamžikem potvrzení objednávky a okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Nejdéle ve lhůtě jednoho pracovního dne bude kupující, který odeslal objednávku, která byla přijata ke zpracování informován prodávajícím o potvrzení objednávky, přičemž toto potvrzení objednávky je uzavřením kupní smlouvy s uvedením množství a ceny v době uzavření kupní smlouvy, ze které vzniká povinnost prodávajícího dodat objednané zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

4. Objednávku, aby jí bylo možno akceptovat a požadavek kupujícího splnit je nutno učinit před dodáním ve lhůtách uvedených v těchto obchodních podmínkách

a) u selat je objednávku nutno učinit alespoň 10 pracovních dnů před plánovaným odběrem.

b) u ostatního zboží a výrobků alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným odběrem.

Prodávající v těchto obchodních podmínkách upozorňuje na předchozí ustanovení, podle něhož potvrzení objednávky o přijetí ke zpracování není potvrzením o uzavření smlouvy, tím je až emailové potvrzení objednávky prodávajícím, které prodávající provede ve lhůtě do 1 pracovního dne ode dne přijetí ke zpracování, výjimečně může být tato doba prodloužena až na 2 pracovní dny. Nebyla-li objednávka učiněna ve lhůtách uvedených v tomto odstavci a nebyla-li do 1 či výjimečně do 2 pracovních dnů prodávajícím potvrzena, tak se dále k takové objednávce bez dalšího upozornění nepřihlíží, nedošlo k uzavření smlouvy a prodávající není takovou objednávkou vázán.

5. Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího dle postupu uvedeného v odst. 4 a během jejího kompletního zpracování zjistí nesoulad mezi objednávkou kupujícího a jeho možnostmi příprav pro produkty objednávkou dané (např. kupující nerespektoval informace doplňující ty které konkrétní produkty nabízené prodávajícím pro dané termíny či dny, např. kupující učiní objednávku toho kterého produktu na termín, ve kterém jej prodávající nevyrábí, apod.), bude kupující prodávajícím o této skutečnosti informován, standardně prostřednictvím e-mailové zprávy, a prodávající má právo takového produkty z uzavřené kupní smlouvy vyřadit bez náhrady.

III. MNOŽSTVÍ A CENA ZBOŽÍ

1. Množství zboží

a.a) Akceptací těchto obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že v nabídce určené k rozhodnutí kupujícího, zda si objedná ten který konkrétní výrobek, je zejména v celých kusech, zpravidla celých krůt, celých selat a celých vepřových kýt uvedeno váhové - hmotností rozpětí pro ten který výrobek a to v sýrovém stavu. Jde o orientační, obvyklou váhu těchto výrobků, která se může při konkrétní dodávce lišit, přičemž u těchto druhů výrobků kupující toleruje odchylku od požadovaného množství do 2 kg. U ostatních výrobků, nejde-li např. v případě objednávky na kusy (obložené chlebíčky) kupující souhlasí s odchylkou maximálně 25 % objednaného množství.

a.b) Uvede-li kupující v objednávce do prostoru vyhrazeného pro poznámky bližší specifikaci objednávaného zboží, např. uvede-li přesný počet požadovaných kusů u zboží, které je objednáváno výhradně v kilogramech a tím dá zřetelně najevo, že upřednostňuje a požaduje takto připravené zboží, bude se prodávající touto specifikací řídit přednostně a nebude žádným způsobem limitován přepočtem na celkovou hmotnost daného zboží. Bližší specifikaci objednávaného zboží může kupující provést také telefonicky či osobně v provozovně prodávajícího, přičemž na takto provedenou bližší specifikaci kupujícím bude nahlíženo stejným způsobem, resp. způsobem, který odpovídá bližšímu specifikování kupujícím v prvotním zadání objednávky.

a.c) Bude-li kupujícím vytvořena a odeslána prodávajícímu objednávka, která obsahuje položky, jejichž objednávané množství zjevně neodpovídá uvedeným dostupným hmotnostem produktů, které je prodávající v daný okamžik schopen nabídnout (např. kupující odešle objednávku na 1 kg pečené kýty, na 1 kg selete, na 1 kg neplněné krůty, ... apod.), má prodávající možnost takovou objednávku připravit tak, že k takto objednaným produktům bude přihlížet jako k objednávce produktů s průměrnou hmotností nebo může prodávající takovou objednávku stornovat bez dalšího upozornění kupujícího.

b) Kupující souhlasí s tím, že objednává množství výrobku ve stavu před tepelnou úpravou, tato hmotnost výrobku před tepelnou úpravou je také kupujícím účtována a bere na vědomí, že vzhledem k používaným recepturám a technologickým postupům může výchozí surovina – maso – ztratit 30 až 40 % své původní hmotnosti, tedy hmotnosti před tepelnou úpravou.

c) Zjistí-li prodávající při plnění objednávky pro toho kterého kupujícího, že se odchýlí od dodaného množství více než je sjednaná tolerance dle těchto obchodních podmínek, tak je povinen učinit individuální dohodu – změnu smlouvy s kupujícím, zda kupující na splnění smlouvy trvá a za jakých dalších podmínek.

d) Prodávající stanoví cenu dle skutečného množství suroviny před tepelným zpracováním.

2. Cena zboží

a) Prodávající se bez zřetele, kdy byla objednávka učiněna, zavazuje zboží dodat kupujícímu v cenách, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti a v objednávkovém systému společnosti 5 dnů před uskutečněním plnění, u selat 10 dnů před uskutečněním plnění.

b) Kupující objednává zboží v cenách uvedených na webových stránkách a v objednávkovém systému, které jsou platné ke dni učinění objednávky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že se cena zboží při plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího může změnit, a to výhradně v souvislosti s odchylkou, resp. tolerancí dle těchto obchodních podmínek, resp. části III, odst. 1, písm. a.a) těchto obchodních podmínek. 

c) Kupní cenu se zavazuje kupující uhradit při převzetí plnění v hotovosti nebo platební kartou. Bude-li kupujícímu učiněna objednávka, v níž předpokládaná cena bude vyšší než 5.000,00 Kč, tak má prodávající právo požadovat zaplacení zálohy do výše 75% předpokládané ceny zboží. Záloha je splatná do následujícího kalendářního dne. Nebude-li kupujícím uhrazena požadovaná záloha dle výše uvedeného, může prodávající takovouto objednávku stornovat, a to bez dalšího upozornění kupujícího.

IV. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje objednané výrobky připravit k převzetí kupujícím v den a čase uvedeném na objednávce (při respektování včasnosti doby objednávky ze strany kupujícího) v místě sídla prodávajícího v Ostravě – Petřkovicích, Hlučínská 4, výdej z ulice U Kovárny, přičemž zboží bude připraveno k výdeji v ten který den v době, jenž byla kupujícím v objednávce uvedena, případně je kupující o obvyklé době výdeje v ten který den informován na webových stránkách prodávajícího. 

2. Kupující bere na vědomí, že výrobky prodávajícího jsou určeny k okamžité spotřebě v den převzetí. Prodávající odpovídá za jakost výrobku, kterou měl výrobek při převzetí v jeho provozovně kupujícího, neodpovídá za kvalitu zboží, která vznikla po převzetí výrobku kupujícím, a to zejména jeho nevhodnou přepravou zvláště v letních měsících, nevhodným uložením, nedodržením časové vhodnosti ke konzumaci a spotřebě, a podobně.
Prodávající je povinen umožnit kupujícímu kontrolu dodaného zboží při převzetí. Kupující je srozuměn s tím, že kupuje potravinářské výrobky, které jsou prodávajícím zabaleny tak, aby výrobky vydržely během přípravy před vlastní konzumací co nejdéle teplé (u tepelně upravených výrobků).
S ohledem na charakter výrobků, neposkytuje záruku za jakost v záruční době ale v okamžiku převzetí zboží. 

3. Prodávající připravuje pro kupujícího zboží na konkrétní termín, přičemž z povahy věcí je vyloučeno, aby v případě, že si ve smluvený termín, kupující zboží nevyzvedne, proběhne jeho skladování a kupující si zboží vyzvedne v prodejní dobu. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo objednané výrobky prodat třetí osobě. Zároveň je, pro případ porušení závazku kupujícím vyzvednout si v určený čas objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu, prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny, za kterou bylo zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami připraveno k prodeji kupujícímu, a to i v případě, že kupující neměl zájem či snahu prodávajícího kontaktovat telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou za účelem dohodnutí či projednání dalšího postupu při nemožnosti kupujícího objednávku vyzvednout v jím zadaný termín a čas.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přičemž přednost mají ujednání v těchto obchodních podmínkách.

2. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit, přičemž pro určení práv a povinností prodávajícího a kupujícího se rozhodující znění obchodních podmínek, které je platné v den uskutečnění objednávky kupujícím.

3. Orgánem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869, e-mail podatelna@coi.cz, telefonní kontakt +420 296 366 360.

4. Odesláním objednávky zároveň kupující fyzická osoba uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávající zpracovává výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy na základě objednávky.

5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. 01. 2020


Řeznictví Janus, s. r. o.

Pečené speciality

Kromě tradiční výroby vepřového škvařeného sádla nabízíme také širokou škálu pečených specialit, jako jsou pečená selátka, kýty, krůty, kuřata a další pochoutky, které naleznete v našem objednávkovém systému.

Přejít

Prodejna

Najdete nás v Ostravě - Petřkovicích na ulici Hlučínská 4. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přejít

Teplý pult na prodejně

Vychutnejte si nákup s plným žaludkem. Každý týden od středy do pátku prodejnu provoní hotové pečené speciality a jiné čerstvé maso, které Vám rádi zabalíme sebou nebo je můžete ochutnat přímo na prodejně.

Přejít
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Upozornění
Zavřít